24h Satamavalvonta/
Liikennepäivystys
gsm: +358 44 733 4550

Ohjeet ja lomakkeet

Verkkolaskuosoite

Ensijaisesti Naantalin Satama Oy vastaanottaa verkkolaskuja: 

Nimi, yksikkö: Naantalin Satama Oy
OVT-tunnus: 003726447265
Operaattori: Ropo Capital Oy
Välittäjätunnus: 003714377140

Mahdollisten paperilaskujen osalta: Naantalin Satama Oy, Satamatie 13, 21100 NAANTALI

Satamajärjestys

Naantalin Sataman Satamajärjestys

Jätehuolto

Itämeren vesiympäristö on erityisen  herkkä ja alusliikenne on vilkasta. Naantalin Satama Oy suojelee omalta osaltaan Itämerta huolehtimalla siitä, että alusten jätteet päätyvät sataman vastaanottojärjestelmiin. Voidaksemme suunnitella ja toteuttaa sataman jätehuollon hyvin, tarvitsemme asiakkailta ennakkoon tehdyn jäteilmoituksen ja edellytämme, että satama-alueella noudatetaan sataman jätehuolto-ohjeita. Ohjeet perustuvat Euroopan yhteisön ja Suomen valtion jätehuollosta antamaan lainsäädäntöön.

Naantalin Sataman jätehuolto_ohjeet

Alusjäteilmoitus

Turvallisuus

Suojavälineiden käyttö satama-alueella

Tulityöt satama-alueella

Työturvallisuus aluksien kiinnitys,-irrotus,- ja siirtotyössä

ISPS-säännöstö

ISPS

Alueen asukkaille

Turvallisuustiedote

Säkerhetsmeddelande till invånarna av Nådendals hamn

Liikenteeseen liittyvät ohjeet 

Turvallisuuden varmistamiseksi, ympäristövaikutusten minimoimiseksi ja lastien kontaminoitumisen ehkäisemiseksi Naantalin Satamassa on järjestys ja siisteys oltava hyvällä tasolla. Ohjeessa on kuvattu järjestyksen ja siisteyden minimitaso

Sataman järjestys_ja siisteysohje

Raideliikenne 

Rataverkon verkkoselostus 2020

Rataverkon verkkoselostus 2019

Huom. Rataverkon käyttösopimus solmittava Naantalin Sataman kanssa ennen raideliikenteen aloittamista, lisätietoa jukka.kylmaoja (at) portofnaantali.fi

Vaaralliset aineet

Vaaralliset aineet ennakko-ilmoitus

Vähimmäisvaatimukset palveluntarjoajille

Naantalin Satama Oy myöntää oikeuksia tarjota palveluita Naantalin Satama Oy:n hallinnoimilla alueilla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/352 mukaisesti ja edellyttää palveluntarjoajilta ja niiden alihankkijoilta tiettyjen vähimmäisvaatimusten noudattamista. Pyynnöt satamapalvelun palveluntarjoajaksi otetaan vastaan sähköpostitse yrjo.vainiala@portofnaantali.fi.

Pyynnön perusteella Naantalin Satama Oy tekee asiaa koskevan päätöksen kohtuullisen ajan, kuitenkin viimeistään neljän (4) kuukauden kuluessa asiaa koskevan pyynnön ja tarpeellisten asiakirjojen vastaanottamisesta. Päätös annetaan tiedoksi pyynnön tehneelle taholle.

Naantalin Satama Oy valvoo ja tarkastaa palveluntarjoajien vähimmäisvaatimustenmukaisuutta ja Naantalin Satama Oy:llä on yksipuolisesti oikeus päättää palveluntarjoajan oikeus tarjota palveluita, mikäli palveluntarjoaja rikkoo vähimmäisvaatimuksia tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella tai ei Naantalin Satama Oy:n huomautuksesta huolimatta täytä vähimmäisvaatimuksia.

Palveluntarjoaja hyväksyy vähimmäisvaatimusten mukaiset ehdot ja menettelytavat, ja sitoutuu toiminnassaan noudattamaan niitä. Hyväksytty palveluntarjoaja ja Naantalin Satama Oy allekirjoittavat lisäksi erillisen vahvistusasiakirjan, jossa palveluntarjoaja sitoutuu noudattamaan kyseisten vähimmäisvaatimusten mukaisia ehtoja ja niitä koskevaa menettelyä.

Tankkaus

NSOY vähimmäisvaatimukset tankkauspalveluntarjoajille

Hinaus

NSOY vähimmäisvaatimukset hinauspalveluntarjoajille

Kiinnitys ja irrotus

NSOY vähimmäisvaatimukset kiinnitys ja irrotuspalveluntarjoajille

Jätteiden vastaanotto

NSOY vähimmäisvaatimukset jätehuollolle