24h Satamavalvonta/
Liikennepäivystys
gsm: +358 44 733 4550

Turvallisuus ja kulunvalvonta

Kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO (International Maritime Organisation) hyväksyi 2002 ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn SOLAS-yleissopimukseen (Safety Of Life At Sea) lisättäväksi ISPS-säännöstön (International Ship and Port Facility Security) joka astui voimamaan vuonna 2004 täydentyi direktiivillä 2005/65/EY.  
 
Näiden määräysten tarkoituksena on ylläpitää merenkulun turvallisuutta edistäviä toimia. Kansanvälistä alusliikennettä palveleva satama kuuluu säännöstön piiriin ja on velvollinen valvomaan aluettaan, kansallisena vastuuviranomaisena Trafi.

Satama-alue on turvatoimialuetta, puomein suljettua satamanosaa kutsutaan  ISPS-alueeksi.

Avoin  satamanosa

Rekkakentälle ja terminaalirakennukseen tultaessa avoimeen satamanosaan ei kulkulupaa normaalioloissa vaadita. Finnlink check-in, toimisto ja ajoneuvokaistat sijaitsevat avoimella satamanosalla.

ISPS-alue 

Liikkuminen ISPS-alueella edellyttää voimassa olevaa kulkulupaa. Alueella liikuttaessa henkilöiden tulee varautua osoittamaan henkilöllisyytensä ja satama-asioinnin tarkoitus. Naantalin satama suosittelee alueella vakituisesti operoivien yritysten henkilökunnan käyttävän esillä pidettävää kuvallista henkilökorttia valvonnan helpottamiseksi.

Kulkuluvat

Lupia hallitaan hajautetusti sataman ja satamaoperaattorien kesken ja haetaan organisaatiolta johon satama-asioinnin syy perustuu.Lupa voi olla henkilö tai ajoneuvokohtainen, jatkuva, määräaikainen tai kertalupa.

Liikennejärjestelyt ja toiminta

Noudata alueella olevia liikennemerkkejä ja opasteita. Kulku ISPS-alueelle tapahtuu valvottujen porttien kautta joissa on tunnistuslaitteet. Tunnistus perustuu ajoneuvon rekisterikilpeen, GSM-numeroon tai etätunnistinlaitteeseen.Portille tullessasi pysähdy tunnistuspisteeseen ja seuraa viestitaululle saamiasi ohjeita. Jalankulku ja muun kevyenliikenteen käytössä pyörö- ja lehtiportteja jotka avataan näppäilemällä lukkolaitteeseen koodi.

Kuorma-autoliikenteen asiointi Naantalissa

kts. ohjeet ja lomakkeet

Pysäköinti

Sallittu ainoastaan merkityille pysäköintipaikoille. Terminaalin ympäristössä on pysäköinti alueita joissa satamassa työskenteleville varatut paikat on erikseen merkitty.Laiturialueelle pysäköintiin on haettava erillinen lupa. Pysäköintiin korjaus/huoltotyön johdosta myöntää sataman kiinteistöosasto muun syyn johdosta  liikenneosasto.

Turvatarkastukset

Aluksia, sataman turvatoimialueita taikka niissä olevia henkilöitä vahingoittavien laittomien tekojen estämiseksi suoritetaan satama-alueella turvatarkastuksia jotka on etukäteen suunniteltu ja turvapäällikkö hyväksynyt. Tarkastukset suorittaa pistokokeina satamavalvojat jotka ovat koulutettuja tehtävään ja jotka poliisiviranomainen on tehtävään hyväksynyt. Turvatoimilaki 2007/69.

Turvallisuuden kehittäminen "viestinnän kautta" Itämeren satamissa  - " Hazard - hanke"

Satama on mukana myös kansainvälisessä Hazard- hankkeessa. Hankkeen tavoitteena on parantaa turvallisuutta Itämeren alueen satamissa. Onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä hallintaan keskittyvä hanke tarkastelee kuljetusten turvallisuuskysymyksiä Itämeren alueen satamissa. Satamat sijaitsevat usein lähellä asutusta ja onnettomuuden sattuessa suuri määrä asukkaista voi altistua vaaralle. Tämä kansainvälinen hanke kehittää turvallisuuskäytäntöjä sekä helpottaa usein muuttuvien ja tarkentuvien turvallisuussäännösten  ja -vaatimusten kanssa toimimista.

Hankkeen yksi keskeinen tavoite on kommunikaation ja viestinnän kehittäminen. Viranomaistahojen ja satamatoimijoiden välillä käydyn kommunikaation kehittämisen lisäksi viestinnässä on tärkeää saavuttaa nopeasti kriisitilanteissa myös suuri yleisö. Projektin vetovastuussa on Turun yliopiston kauppakorkeakoulu. Varsinais-Suomen pelastuslaitos vastaa harjoitustoiminnan koordinoinnista sekä johtamisesta, lisäksi harjoituksiin osallistuvat Turun ja Naantalin satamat sekä Neste Oyj:n terminaali- ja satamatoiminnot. Muita hankkeen avainkumppaneita ovat eurooppalaisen TENT-T - liikenneverkoston satamat ja niiden logistiikkaoperaattorit sekä kansalliset ja alueelliset pelatuslaitokset.

Sujuvalla ja toimivalla viestinnällä on tärkeä rooli eri toimijoiden varautuessa erilaisiin onnettomuustilanteisiin ja viestinnän merkitys korostuu erityisesti onnettomuustilanteessa. 

Voit tutustua hankkeeseen tarkemmin linkistä http://blogit.utu.fi/hazard/

 

Avainsanat: