24h Satamavalvonta/
Liikennepäivystys
gsm: +358 44 733 4550

Ympäristö

Naantalin satamalle ympäristöön liittyviä tärkeitä painopistealueita ovat mm. aluksista veteen ja ilmaan aiheutuvien päästöjen vähentäminen, satamatoimintojen kehittäminen päivittäisissä toiminnoissa sekä tiivis yhteistyö sidosryhmien kanssa. 

Ympäristöpolitiikka

Naantalin Satama Oy:n ympäristöasioiden hoitoa ohjaa ympäristöpolitiikka, jonka on hyväksynyt toimitusjohtaja.

Politiikka on julkinen ja se saatetaan koko organisaation tietoon sekä varmistetaan, että se ymmärretään organisaation kaikilla tasoilla. Politiikka katselmoidaan johdon katselmuksessa.

"Naantalin Satama tuntee vastuunsa ympäristön suojelussa ja säilyttämisessä. Ympäristöön kohdistuvien vaikutusten tunteminen on pohja sataman kehittämiselle ja sataman hankkeiden toteuttamiselle.

Ympäristönäkökohdat huomioidaan ja ympäristövaikutuksia seurataan sataman toimintoja kehitettäessä. Samaa edellytetään myös sataman yhteistyökumppaneilta ja alihankkijoilta.

Yhtiön strategiassa on määritelty ympäristöasioille tavoitteet ja mittarit. Tavoitteena on jatkuvasti vähentää satamatoiminnan luonteesta aiheutuvia ympäristöhaittoja. Naantalin satama seuraa toimialueellaan ympäristön tilaa, raportoi havainnoista ja muutoksista säännöllisesti sekä tiedottaa avoimesti hyvissä ajoin suunnitelmistaan, joilla saattaisi olla vaikutusta ympäristöön. Sataman koko henkilöstö on tietoinen toimintansa ympäristövaikutuksista ja huomioi ympäristönäkökohdat omassa työssään.

Myönteisen kehityksen varmistamiseksi satama ylläpitää hyviä suhteita viranomaisiin, asiakkaisiin, lähialueen toimijoihin ja asukkaisiin sekä muihin keskeisiin sidosryhmiin.”

Kuva: Sataman kenttäalueen uudet energiankulutusta säästävät led-valot iltahämärässä. Valaistusinvestointi valmistuu vuoden 2017 aikana.